Menu

Viện Hợp tác Nghiên cứu Ung thư & Phát triển Sức khỏe Cộng đồng

Tài trợ

Tài khoản Việt Nam Đồng

Tên tài khoản  ICRC
Số tài khoản  0161 00173 3385
Ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ  78 Hùng Vương - Thành phố Huế - Thừa Thiên Huế